Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene
1. UHTS BV,  BTW BE 0811.068.864
2. In deze voorwaarden wordt UHTS SIGN, gevestigd te 2100, Deurne aan de Sterckshoflei 30, aangeduid als UHTS SIGN en haar contractspartner als afnemer.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met UHTS SIGN.
4. Naast deze algemene voorwaarden kan UHTS SIGN aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie danwel de aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
5. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden UHTS SIGN heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch, per e-mail of overige wijze op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene, voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
Offerte
1.  Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.  De prijscouranten en prijsvermeldingen van UHTS SIGN zijn geen offerte.
3.  Totstandkoming van de overeenkomst.
Prijzen
1.  Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief recupel, transportkosten, montage, installatie en instructie.
2.  De zaken van UHTS SIGN worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van UHTS SIGN .
3.  De zaken van UHTS SIGN worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van UHTS SIGN .
4.  De diensten van UHTS SIGN verricht tegen de prijs die UHTS SIGN na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
Betaling
1.  Nadat de afnemer een bestelling heeft geplaatst in de UHTS SIGN, krijgt de afnemer tijd om binnen de 10 dagen zijn bestelling aftebetalen. Iendien de afnemer zijn bestelling binnen de 10 dagen niet afbetaald word,wordt de bestelling automatisch geanuleerd.
2.  UHTS SIGN voorziet de volgende betalingsmethodes:
    – MultiSafepay (Klant betaald transactiecommissie)
    – PayPal (Klant betaald transactiecommissie)
    – Bankoverschrijving naar de bankrekening van de UHTS BV (BELFIUS BANK: IBAN:BE31779598773455, BIC:GKCCBEBB ).
Verzending/aflevering
1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt UHTS SIGN de wijze van verzending. In geval UHTS SIGN de wijze van verzending heeft gekozen,reizen de zaken voor risico van UHTS SIGN. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2.  De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
3.  In geval de afnemer ondanks aanmaning daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door UHTS SIGN op te geven opslagplaats, heeft UHTS SIGN het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan UHTS SIGN toekomende rechten.
Leveringstermijnen
            1.  De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en eventuele handtekeningen in het bezit zijn van UHTS SIGN.
            2.  Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3.  De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat UHTS SIGN na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij UHTS SIGN een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.
4.  Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot een of andere soort schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie tegenover UHTS SIGN. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van UHTS SIGN of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
Garantie
1.  UHTS SIGN staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2.  Op een uitgevoerde reparatie wordt twee maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 2 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.  Indien de afnemer aan UHTS SIGN een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van UHTS SIGN. De afnemer zal alsdan UHTS SIGN vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
4.  Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan UHTS SIGN verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van UHTS SIGN zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
5.  Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.. geeft UHTS SIGN garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
6.  De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door UHTS SIGN op te geven adres.
7.  Voor zaken met een door andere dan UHTS SIGN bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
8.  De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
      A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
      B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens UHTS SIGN zijn verricht.
      C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
      D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke danwel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
      E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
      F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.